Bakgrund

Affärsmannen Hans Bang (1892-1983) var ett exempel på de invandrare, som fått upp ögonen för affärsmöjligheterna i Finland i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Hans Bang kom till Finland år 1912 från Norge. Han kom till Kotka för att praktisera vid Aktiebolaget W. Gutzeit & Co, som grundats av norrmannen Hans Gutzeit år 1872.

Vistelsen var avsedd att vara blott ett halvt år, men blev i praktiken livslång. Efter fyra år i Kotka verkade Bang en tid i Moskva, varefter han fungerade i Spanien, Italien och USA. Till Finland återvände han hösten 1920 och tog anställning vid Baltiska Handels A.B. som verkställande direktör.

År 1927 grundades Bang & Co Aktiebolag, ett företag som sysslade huvudsakligen med import och försäljning av kemikalier och råvaror samt i viss mån maskiner.

Bang & Co Aktiebolag utvecklades under mellankrigstiden och i synnerhet under återuppbyggnadsåren i slutet av 40-talet och under 50-talet till en mycket stor och betydelsefull aktör på marknaden i Finland. I en tid då språkkunskaperna var svaga, e-post inte existerade, valutaväxlingen var underkastad betydande restriktioner och importen reglerades av licensverket, behövdes stort kunnande, vilket Hans Bang verkligen besatt. Utan sådana bolag som Bang & Co Aktiebolag, skulle den finska industrin aldrig ha mäktat med att uppfylla förväntningarna förorsakade av dels krigsskadeståndet och dels behovet av att bygga upp ett modernt Finland, det samhälle vi idag känner och finner så naturligt.

Hans Bang styrde och ställde i sitt bolag. Sonen Olof Bang fick ta hand om finansen, medan utomstående i allmänhet utsågs till verkställande direktör. Det var ändå aldrig oklart vem som fattade de stora, och ibland rätt svåra besluten.

Ända fram till sina sista år gick Hans Bang till kontoret och utgjorde ett föredöme för både ledningen och personalen. Han var omtyckt på kontoret och mycket uppskattad i den del av Finlands näringsliv där industrikemikalier och utländska råvaror samt maskiner utgjorde affärsverksamhetens nyckelkomponenter.

Efter Hans Bang tog sonen Olof Bang över styrelseordförandeklubban och verksamheten fortsatte i enlighet med de strategiska linjer Hans Bang dragit upp. Olof Bang reste ofta i de länder familjebolaget hade affärer med.

Då Olof Bang avled 1990 efterlämnade han ett testamente enligt vilket en del av hans förmögenhet skulle gå till en stiftelse kallad Hans Bang Stiftelsen, vars ändamål är att befrämja vetenskaplig forskning i anslutning till de ekonomiska vetenskaperna och i anslutning till stödet för u-länderna, som låg honom nära om hjärtat.

På detta sätt önskade sonen befästa minnet av sin far, en internationell affärsman med intresse också för handel med länder långt borta och med andra kulturer, med andra ord en sann globalist.

Bang & Co Aktiebolag ägs inte längre av släkten Bang och bolaget har inte heller någonting med nyssnämnda stiftelse att göra. Bang & Co Aktiebolag har genom fusion sammangått med ett annat bolag i samma bransch.

Hans Bangs ansträngningar för att internationalisera och diversifiera det finländska näringslivet till den del det gällde industrikemikalier lever vidare i form av denna stiftelse. Olof Bangs vackra tanke att hedra sin fars minne utgör ett exempel på den kultur som var signifikativ för familjen Bang.